Skontaktuj się z nami: +48 600 129 672
Skontaktuj się z nami: +48 600 129 672

Pełna księgowość – profesjonalna pomoc dla firm

Według ustawy o rachunkowości, każda osoba fizyczna jak i spółka, która osiąga przychody z działalności jest zobowiązana do prowadzenia księgowości. W zależności od wysokości dochodów musi to być księgowość pełna, bądź uproszczona, które definiuje określony w ustawie limit. Pełna księgowość, która jest obowiązkiem większych przedsiębiorstw, to dość skomplikowany system rejestru finansów, który powinien być powierzony jedynie odpowiednio doświadczonej firmie.

Na czym polega pełna księgowość i czym się różni od księgowości uproszczonej

Wiele osób, które planują założyć własną działalność zastanawia się na czym polega pełna księgowość i czym się różni od księgowości uproszczonej. Pełna księgowość to pokaźna ilość informacji przedstawiających procesy gospodarcze występujące w firmie. Pełna księgowość polega bowiem na rzetelnym gromadzeniu wiedzy m.in. w temacie przychodów i rozchodów firmy, posiadanego majątku oraz zobowiązań i płac dla pracowników. Pozwala to na dokładny wgląd w sytuację firmy i dogłębne przeanalizowanie dalszych działań firmy. Otóż, zdecydowanie jest to nie tylko stawiany wymóg, ale także poniekąd pomoc w racjonalnym zarządzaniu firmą. Skrupulatne prowadzenie ksiąg daje bowiem właścicielowi firmy przejrzysty obraz całego przedsiębiorstwa.

Całość wymagań stawianych przedsiębiorstwu reguluje Ustawa o rachunkowości, która zobowiązuje m. in. do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. Księgowość uproszczona jest natomiast znacznym ułatwieniem, z którego korzystają przede wszystkim małe firmy. Zbieranie danych finansowych w przypadku księgowości uproszczonej sprowadza się do niewielkiego rejestru danych, bez sprawozdań, sald i prognoz dotyczących finansów firmy. Samo opodatkowanie jest obliczane za pomocą karty podatkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Dla kogo pełna księgowość – zasady i limit

księgowy blondynZasady pełnej księgowości i księgowości uproszczonej dokładnie przedstawia nam Ustawa o rachunkowości, która określa nam m. in. kto ma obowiązek jej prowadzenia, ile wynosi limit przychodów i ogólne jej zasady.

Podstawowym kryterium branym pod uwagę jest rodzaj spółki oraz wysokość kwoty przychodu za rok poprzedni. Z reguły obowiązkiem spółek akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest pełna księgowość. Limit dla księgowości uproszczonej jest więc rozwiązaniem dla osób fizycznych lub ich spółek cywilnych, spółek partnerskich oraz spółek jawnych osób fizycznych, pod warunkiem, iż nie przekroczyły one przychodu za rok poprzedni równowartości 2.000.000 euro w przeliczeniu na złotówki po kursie z pierwszego roboczego dnia października roku poprzedzającego rok , za który zaczęła obowiązywać pełna księgowość.

Pełna księgowość jest więc wymogiem nałożonym na wszystkie spółki kapitałowe prawa handlowego, spółki osobowe prawa handlowego, oraz wszystkie spółki, które przekroczyły limit dla księgowości uproszczonej. Pełna księgowość rządzi się również pewnymi restrykcyjnymi zasadami, których należy przestrzegać.

Należy przede wszystkim przyjąć konkretny plan rachunkowy m. in. określić okres obrotowy, plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych oraz dokładne opisanie systemu informatycznego, z którego korzystamy. Do zadań księgowych jest również konieczność przygotowania corocznego sprawozdania finansowego, które obejmuje: rachunek zysków i strat, bilans, oraz szereg istotnych informacji i objaśnień.

Pełna rachunkowość – obowiązki przedsiębiorcy

Przechodząc z uproszczonej księgowości na rachunkowość pełną, przedsiębiorca jest zobowiązany dopełnić kilku obowiązków. Niezmiernie więc ważnym jest stałe monitorowanie zysków, szczególnie dotyczących ostatniego kwartału tak, aby być przygotowanym na zmiany, jakie niesie ze sobą przekroczenie limitu zysków.

  • Przekroczenie wspomnianej kwoty niesie ze sobą kilka obowiązków dla przedsiębiorcy:
  • Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów z dniem 31 grudnia bieżącego roku.
  • Sporządzenie inwentarzu i spisu towarów handlowych za rok bieżący.
  • Otworzenie ksiąg rachunkowych w dniu 1 stycznia, najpóźniej do 15 stycznia
  • Od dnia 1 stycznia rozpoczęcia prowadzenia dziennika, zestawień sald i obrotów, księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.

Księgowość pełna – zalety i wady

Wynikająca z regulacji prawnych księgowość pełna posiada również swoje wady i zalety. Wiąże się z ona z poniesieniem pewnych kosztów, które jednocześnie wynagradzane są doskonałą wiedzą na temat operacji wykonywanych w firmie. Analiza kosztów, zysków i przychodów wykazanych w księgach pomaga również w planowaniu kolejnych przedsięwzięć.

Pełna księgowość daje organom kontrolnym łatwe dokonywanie kontroli majątku i finansów firmy a właścicielom, pomaga zauważyć jakie zmiany powinni wprowadzić w zarządzaniu firmą. Pełna księgowość ma jednocześnie wady, takie jak skomplikowana forma ewidencji oraz przestrzeganie zasad ustawy o rachunkowości. Jednocześnie przekraczając pewien próg dochodów powinniśmy zdawać sobie sprawę z narzuconego obowiązku.

Umowa z biurem rachunkowym – pełna księgowość z nami

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku przekroczenia wyżej wspomnianego limitu jest podpisanie umowy z biurem rachunkowym. Pełna księgowość wymaga bowiem sumienności oraz wieloletniego doświadczenia, które pozwalają uniknąć błędów. Nasze biuro rachunkowe charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klienta tak, aby sprostać jego potrzebom i oczekiwaniom względem wykonywanej przez nas pracy. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwala nam na profesjonalną i szczegółową usługę w przyjacielskiej atmosferze. Obdarzając naszą firmę zaufaniem, klienci zyskują skrupulatnie i terminowo wykonywane księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów, sprawozdania, analizy i bilanse.

Skontaktuj się z nami

Reprezentujemy naszych klientów również przed US i ZUS, dając poczucie kompleksowego wsparcia. Na naszą pomoc mogą liczyć zarówno osoby fizyczne, jak i duże przedsiębiorstwa.