Skontaktuj się z nami: +48 600 129 672
Skontaktuj się z nami: +48 600 129 672

Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych

Rachunkowość budżetowa kieruje się szczególnymi zasadami, m.in. na podstawie rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów, które jasno określa zasady rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych. Według tego rozporządzenia budżet państwa, wraz z zakładami i jednostkami budżetowymi zyskały określone zasady, na jakich powinny prowadzić rachunkowość i plany kont. Rachunkowość budżetowa ma na celu ścisłą kontrolę przychodów pozyskiwanych z jednostek sektora finansów publicznych.

Na czym polega rachunkowość budżetowa?

Zasady na jakich powinna być prowadzona rachunkowość budżetowa są ustalone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych. Księgowość budżetowa jest bowiem szczególnym sposobem rozliczania finansów publicznych, które wymagają znacznie odmiennych zasad. Rachunkowość budżetowa jest stosowana w przypadku jednostek sektora budżetowego i polega na gromadzeniu niezbędnych informacji finansowych, które są niezwykle przydatne podczas analizy oraz planowania kolejnych działań. Jest to doskonały sposób na kontrole nad finansami pożytku publicznego oraz osobami nimi zarządzającymi.

Księgowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych

ilustracja księgowośćProwadzenie księgowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych skupia się m.in. na szczegółowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, które tworzone są z zapisów księgowych, obrotów oraz sald. Rachunkowość budżetowa musi więc obejmować:

 • Dziennik – zawierający spis wszystkich zdarzeń, które miały miejsce podczas okresu, za który przygotowujemy sprawozdanie. Umieszczone w nim zapisy obrotów muszą być zgodne z obrotami występującymi w zestawieniach i saldach kont. Poprawność prowadzenia dziennika wymaga numerowania zapisów zgodnie z kolejnością oraz łatwego powiązania z dowodami księgowymi.
 • Księga główna i księgi pomocnicze – skrupulatnie prowadzone zapisy informacji na temat zdarzeń, obrotów i sald kont. Księgi rachunkowe zgodnie z wymogami, powinny posiadać trwałe oznaczenie w postaci nazwy, jaką nosi dana jednostka, oraz roku obrotowego, na który jest prowadzona. Konieczne jest skrupulatne prowadzenie ksiąg i zapisywanie dat sporządzania zapisów.
 • Zestawienia oraz inwentarz – zawierające obroty i salda kont ksiąg, wraz z wykazem wszystkich aktywów i pasywów. Jest to wykaz sytuacji majątkowej danej jednostki, w których pojawiają się m.in. informacje o środkach trwałych, składnikach obrotowych oraz rachunki zysków i strat.

Rachunkowość budżetowa – rodzaje jednostek w sektorze finansów publicznych

Jednostkami sektora finansów publicznych są jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, których wydatki pokrywa bezpośrednio budżet a rozliczane są za pomocą rachunkowości budżetowej. W przypadku tych jednostek jakiekolwiek przychody są odprowadzane do budżetu państwa bądź budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rachunkowość budżetowa obejmuje więc finanse publiczne, ich wydatki i przychody, a konkretne zasady rachunkowości gwarantują zachowanie zasady jawności o gospodarowaniu środkami publicznymi.

Sektor finansów obejmuje:

 • jednostki budżetowe
 • organy władzy publicznej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • samorządowe zakłady budżetowe
 • instytucje gospodarki budżetowej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • uczelnie publiczne
 • Polską Akademię Nauk
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • państwowe i samorządowe osoby prawne realizujące zadania publiczne

Rachunkowość budżetowa – korzyści płynące ze współpracy z naszym biurem rachunkowym

Jako profesjonalne biuro rachunkowe z ogromnym zapleczem doświadczenia we współpracy z różnego rodzaju klientami, możemy z czystym sumieniem zaproponować Państwu również szczególny dział rachunkowości, jakim jest rachunkowość budżetowa. Poświęcając się pasji, jaką jest dla nas rachunkowość, chętnie pomagamy rozwikłać skomplikowane dla większości klientów sprawy związane z księgowością.

Skontaktuj się z nami

Nasze biuro rachunkowe oferuje swoim klientom szeroki zakres usług:

 • Ewidencja księgowa w jednostkach budżetowych – skrupulatnie zajmiemy się prowadzeniem ewidencji budżetu danej jednostki, ewidencją środków trwałych wchodzących w skład Skarbu Państwa, wycenimy aktywa i pasywa oraz sporządzimy konieczne sprawozdania finansowe.
 • Tworzenie rocznego planu finansowego – według otrzymanych wytycznych, które stanowić będą podstawę budowy planu budżetu, stworzymy roczną prognozę planu finansowego jednostki budżetowej.
 • Zasada kasowa i zasada memoriałowa – rozliczenia poszczególnych jednostek dokonujemy w oparciu o zasadę kasową i zasadę memoriałową. Zasadą memoriałową posługujemy się w przypadku zakładów budżetowych, co oznacza konieczność rejestrowania każdego dokumentu. Natomiast zasada kasowa jest używana w przypadku budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, księgując wydatki z datą realizacji bez względu na rok, którego dotyczy.